Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners kunnen  het verschil maken als er een incident of calamiteit is in jouw bedrijf. Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein. Als het nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance.

Bhv doet er toe

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor jouw medewerkers en organisatie. Bedrijfshulpverleners beperken de schade voor de organisatie: ze maken een snelle werkhervatting mogelijk en ze beperken de gevolgen voor de slachtoffers.

Bhv-taak bij brand

De bhv is sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kan in de beginfase van een incident het verschil maken. Een goede bhv-organisatie kan een beginnende brand vroeg ontdekken en blussen. Hierdoor worden de gevolgen van een grote brand, zoals slachtoffers, ziekteverzuim, productieverlies of zelfs faillissement, voorkomen en/of beperkt. Door snel ingrijpen beïnvloedt de bhv de rookontwikkeling en rookverspreiding, zodat de kans op succesvol blussen groter is. Bovendien kan de bhv door het sluiten van deuren rookverspreiding en branduitbreiding beperken en voorkomen.

Bhv-taak bij letsel

Door het geven van eerste hulp kan de bhv de gevolgen van letsel beperken. Dit kan een gunstige invloed hebben op het herstel, en ziekteverzuim verkorten. Bij spoedeisend letsel, zoals een circulatiestilstand, kan de bhv in de eerste 6 minuten het verschil maken en de kansen van het slachtoffer op overleven vergroten.

Bij klein letsel zal de bhv de hulpverlening vaak zelf af kunnen. Soms is de inzet van professionele hulpverleners nodig. De bhv kan dan een waardevolle bijdrage leveren door het slachtoffer te ondersteunen en te zorgen voor snelle alarmering.

Opgeleide bedrijfshulpverleners in élk bedrijf

Werkgevers met ten minste één werknemer zijn wat betreft bhv wettelijk verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners  aan te stellen: gewone medewerkers die bij incidenten bhv-taken uitvoeren. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Als  werkgever mag je  zelf bepalen hoe je de bhv organiseert, als er maar bhv aanwezig is zolang er personeel aan het werk is. De bhv-organisatie moet zijn opgeleid en geoefend om te kunnen handelen bij incidenten die in jouw bedrijf kunnen voorkomen.

NIBHV helpt je daarbij. Ieder jaar ontvangen meer dan 300.000 bedrijfshulpverleners het bhv-certificaat van onze gecertificeerde opleiders. Daarnaast krijgt een selecte groep opleiders in bedrijfshulpverlening van ons het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening. Zij verbinden zich voor langere tijd aan NIBHV en onze hoge standaarden. Daardoor zijn wij er zeker van dat deze opleiders een hoge kwaliteit leveren bij het werken aan jouw bedrijfshulpverlening.

Maatwerkcertificering

Om de bhv-certificering zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de situatie van een organisatie, biedt NIBHV de mogelijkheid voor maatwerk. Dat doen we zowel bij de certificering van de basiscursus bhv als voor losse modules en bij een herhaling van de opleiding.

Bekijk onze bhv-cursussen:

Meer informatie over bedrijfshulpverlening?

Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) is jouw partner in kennis over bedrijfshulpverlening of het verbeteren van de inzet van de bhv. We stellen daarom regelmatig nieuwe kennisartikelen en bhv-hulpmiddelen ter beschikking. Bekijk bijvoorbeeld onze downloads. Daarnaast heeft NIBHV ook een speciaal boekje met alle informatie omtrent bhv uitgebracht. Ontdek meer over bhv via onze (gratis inzichtelijke) digitale Wegwijzer BHV.

Bedrijfshulpverlening staat voor de georganiseerde hulpverlening in een bedrijf of instelling. Deze zogenoemde ‘BHV-organisatie’ bestaat uit één of meer opgeleide en geoefende medewerkers die in actie komen tijdens een incident in het bedrijf, zoals bij brand of een ongeval.

Aan de hand van de risico’s en de bedrijfsgrootte moeten in een bedrijf één of meer werknemers BHV’er zijn. Het aantal benodigde BHV’ers wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen voorvallen. De belangrijkste vraag is of er voldoende BHV’ers zijn om een incident op een effectieve manier te bestrijden of te beperken.

De bedrijfshulpverleners moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet). Na de opleiding moet het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent (afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig na- of bijscholing van bedrijfshulpverleners plaatsvindt.

Bij een incident in een bedrijf treedt de BHV’er op als voorpost van de professionele hulpverleningsdiensten. De BHV’ers zijn immers al op de werkplek aanwezig en kunnen hulp verlenen tot de ambulance, brandweer of politie ter plaatse zijn.

De taken van de BHV’er(s) houden in ieder geval in:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand;
  • het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere aanwezigen (artikel 15 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet).

Vanuit de Arbowetgeving is elke werkgever verplicht om BHV te organiseren. In kleine bedrijven worden de BHV’ers vaak allround opgeleid. De werkgever kan ook zelf de BHV-taken uitvoeren. In dat geval moet er wel een andere BHV’er zijn als vervanger bij afwezigheid. Samenwerking met andere bedrijven is ook toegestaan: zo voldoe je samen aan de eisen. In grotere bedrijven wordt vaker gekozen voor een taakverdeling. In sommige gevallen kan het zelfs noodzakelijk zijn om alle personeelsleden op te leiden of te instrueren als ontruimer, zoals bij medische instellingen en scholen.

Een belangrijk voordeel is de bedrijfscontinuïteit. Een adequate BHV-organisatie kan een beginnende brand ontdekken en blussen. Hierdoor kan grote schade worden voorkomen of beperkt. Daarnaast kan BHV slachtoffers voorkomen.

Het BHV-plan is een document waarin de werkgever vastlegt voor welke (rest)risico’s de bedrijfshulpverlening is ingericht, hoe de BHV is georganiseerd, hoe de aantallen BHV’ers en opleiding van de BHV vorm krijgen en hoe er wordt geoefend en geëvalueerd.

NIBHV heeft het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening in het leven geroepen. De instituten die zich hieraan verbinden, zijn voor langere tijd betrokken bij NIBHV en onze hoge standaarden. Daardoor zijn wij er zeker van dat deze opleiders een hoge kwaliteit leveren bij het werken aan jouw bedrijfshulpverlening.

Een oefening is gebaseerd op een scenario dat daadwerkelijk kan plaatsvinden in het bedrijf. De procedures uit het BHV-plan vormen de basis voor het opzetten van oefeningen. Afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf is het verstandig in stappen te oefenen. Organiseer bijvoorbeeld eerst een oefening op papier, zodat alle taken duidelijk zijn voor de bedrijfshulpverleners en andere medewerkers.

Staat jouw vraag er niet tussen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.