Bhv verplicht? De wet- en regelgeving

Niet alle organisaties en bedrijven in Nederland zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van bhv ofwel bedrijfshulpverlening. Een belangrijke vraag is dan ook: “is bhv verplicht?“. Het feit dat deze vraag regelmatig gesteld wordt duidt al op de onbekendheid van werkgevers en organisaties over dit onderwerp.

NIBHV zet op een rij wat de wet- en regelgeving van de bhv verplichting is.

Is bhv verplicht?

Ja, bhv is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Dit wordt bepaald aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In kleine organisaties is het toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is. Heb je vragen over de verplichting voor jouw organisatie? Neem dan contact op met NIBHV of met jouw bhv-opleider.

De Arbowet en bedrijfshulpverlening

De Arbowetgeving in Nederland (ook wel Arbowet genoemd) is het stelsel van wet- en regelgeving waarin is vastgelegd dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. In deze wetgeving is vastgelegd waar organisaties en werkgevers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden.

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, de volgende regelgeving in acht neemt:
wetboek arbo

  • Artikel 3 van de Arbowet zegt dat de werkgever beleid moet maken dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Meer informatie hierover in: artikel 3 lid 1 e.
  • Artikel 15 van de Arbowet vermeldt dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige bhv’ers. Hier staat ook beschreven wat de taken van de bhv’ers zijn en de verplichting tot opleiden van de bhv’ers binnen de organisatie. Zie ook artikel 15.

 

Hoeveel bhv’ers zijn er nodig in mijn organisatie?

Het aantal bhv’ers is afhankelijk van de risico’s en de bedrijfsgrootte en aard van de werkzaamheden van een bedrijf. Er moet minimaal één werknemer zijn die de bhv-taken kan uitvoeren. Het aantal benodigde bhv’ers wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen voorvallen. Het gaat er in essentie om of een incident op een effectieve manier te bestrijden of te beperken is.

Opleiding en uitrusting

De bedrijfshulpverleners binnen de organisatie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze de bhv-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet). Ook moet na de opleiding het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van bhv’ers nodig is. Het Ministerie van SZW geeft daarvoor de onderstaande aandachtspunten.

 

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening:

  • Laat bhv’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er.
  • Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
  • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

 

Bhv verplicht voor ZZP’ers?

Het antwoord is zowel ja als nee. In de arbowetgeving wordt specifiek gesproken over werknemers, en de verplichtingen voor de werkgever. Heb je een eenmanszaak? Dan ben je in principe niet verplicht tot bhv. Wél ben je als zzp’er verantwoordelijk voor je eigen veiligheid.

Let wel, dit betekent ook dat je geen stagiaires, vakantiehulpen of andere bezoekers bij jou binnen de organisatie mag laten werken. Dan geldt mogelijk de Zorgplicht niet-werknemers. Indien er mensen voor zakelijke redenen tijd doorbrengen op jouw adres dan geldt de verplichting dus mogelijk wel. Ook als je geen personeel / werknemers hebt, kan het zijn dat je in een (gedeelde) locatie werkt met anderen. Bovendien is het mogelijk dat je bedrijf uitgebreid wordt in de toekomst, waardoor een bhv certificaat een goede voorbereiding is.

 

Wie controleert de bhv-verplichting?

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de wettelijke taak om te inspecteren (op grond van de Arbowet) of een werkgever aan de bhv-verplichtingen voldoet.

inspectie szw bhv verplichting

Mocht er een calamiteit of arbeidsongeval hebben plaatsgevonden met slachtoffers dan kunnen de Nederlandse Arbeidsinspectie en de verzekeringsmaatschappij een onderzoek instellen. Het ontbreken van een (adequate) bhv-organisatie kan van invloed zijn op bijvoorbeeld de aansprakelijkheid en de hoogte van een eventuele schadevergoeding vanuit de verzekeraar.

Een goed opgeleide en geoefende bhv-organisatie is belangrijk voor de bedrijfscontinuïteit. De bhv kan letsel bij slachtoffers voorkomen en beperken, maar ook schade aan gebouwen en goederen.

 

Wat moet je regelen voor de bhv?

Om je bhv goed te regelen moet je zorgen dat je (voldoende) bhv’ers aanstelt en ze een effectieve bhv-cursus laat volgen om de bhv-taken in jouw bedrijf of organisatie uit te kunnen voeren. Ook moet je zorgen voor de bhv-middelen zoals een eerste hulpkoffer, communicatiemiddelen en bhv-hesje om herkenbaar te zijn als bhv’er.

Het regelen van de bhv start bij het opleiden en faciliteren van jouw bhv-organisatie en de mensen. Wil je meer weten hierover? Lees dan ook: “Hoe kies je een goede bhv-cursus?

 

Wat kan NIBHV voor mijn bhv betekenen?

In Nederland bestaat geen wettelijke norm voor de kwaliteit van bhv-cursussen; de Arbowet en het Bouwbesluit geven alleen kaders daarvoor. NIBHV heeft – als hét kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening – op basis van die wettelijke kaders zelf een norm opgesteld voor de kwaliteit van bhv-cursussen, het NIBHV Keurmerk.

De kernactiviteit van NIBHV bestaat uit het omzetten van kennis naar actuele veiligheidscursussen. Dit doet NIBHV door ontwikkeling van kennisdocumenten en leerstof voor de cursist, en instructiematerialen voor opleiders en instructeurs die voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving.  NIBHV maakt dus de examens en zorgt voor borging van de kwaliteit door persoonscertificering. Om de onafhankelijkheid te waarborgen verzorgt NIBHV zelf geen opleidingen, maar werkt met opleiders en partners om de bhv kwaliteit in Nederland te waarborgen.