Nieuwe bedrijfsnoodorganisatie NXP in aanbouw

“Open dialoog met OR is sleutel tot soepel vernieuwingsproces.”

NXP Semiconductors Nederland (locaties Nijmegen en Eindhoven) bouwt dit jaar hard aan zijn nieuwe bedrijfsnoodorganisatie (bno), met BHV’ers en een First Responderteam dat de bedrijfsbrandweer vervangt. ‘NIBHV VEILIGHEID’ volgt het bedrijf op de voet bij dit proces.

In het vorige artikel is uitgebreid aandacht besteed aan het hoe en waarom van de nieuwe bedrijfsnoodorganisatie bij NXP. In deze editie wordt in het bijzonder de rol van de Ondernemingsraad (OR) belicht. Zijn de veiligheidsbelangen van het personeel wel gediend met de nieuwe bno?

Een bedrijf dat wil reorganiseren kan niet om de OR heen. Niet zelden staan management en OR in een veranderingsproces lijnrecht tegenover elkaar, omdat de belangen ver uiteen lopen. Dat is niet het gevoel dat de OR en het veiligheidsmanagement van NXP Semiconductors hebben in het proces naar de vorming van de nieuwe bedrijfsnoodorganisatie. “We hebben een gezamenlijk belang”, stelt Pablo Bartels, voorzitter van de VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) in de OR van NXP. Samen met commissieleden Marion Fokkinga en Eric de Vos bewaakt hij het traject naar de nieuwe bno vanaf de eerste ontwerpstappen. Vroegtijdig overleg is volgens de drie OR-leden de sleutel tot een goed lopend reorganisatieproces.

‘Draft mode’

“In veel gevallen krijgen ondernemingsraden verzoeken tot instemming of goedkeuring die al volledig tot in detail zijn uitgewerkt”, schetst Marion Fokkinga. “Dan is de inhoud van de plannen definitief. Als er zaken in staan die niet in het belang zijn van de medewerkers, kan de OR de confrontatie aangaan met het management. Bij NXP gaan we al in het beginstadium in dialoog met het bedrijf. De afdeling ERT & Security, verantwoordelijk voor het functioneren van de bno, heeft de OR vanaf de eerste stappen betrokken bij de planvorming. Daardoor werken we in het instemmingstraject heel lang in de ‘draft mode’, waarbij we in elke processtap kunnen meedenken en meesturen. Het overleg tussen management en OR verloopt daardoor soepel.”
De drie OR-leden voelen zich inhoudelijk nauw betrokken bij het vernieuwingsproces van de interne hulpverleningsorganisatie bij NXP. Marion Fokkinga en Pablo Bartels maken deel uit van de BHV-organisatie en Eric de Vos zit bij de bedrijfsbrandweer. De op handen zijnde herstructurering raakt hen dus rechtstreeks in hun functie als hulpverlener.
Pablo Bartels: “De eerste reactie van de medewerkers van bedrijfshulpverlening en bedrijfsbrandweer toonde enige schrik en twijfel. Waarom moeten we de bedrijfsnoodorganisatie veranderen? Het gaat toch prima, zoals het gaat? Dat mag zo zijn, maar de realiteit is dat de huidige opzet van de bedrijfsnoodorganisatie, met naast de BHV een volledig opgetuigde bedrijfsbrandweer, niet goed aansluit bij het risicoprofiel van het bedrijf. Het is een ‘te zware’ organisatie, die veel investering vraagt in kennis, geoefendheid en materieel, terwijl die in de praktijk vrijwel nooit hoeft te worden ontplooid. De weg naar verandering begint dan ook bij de bewustwording onder de medewerkers. Dat heeft het management heel goed aangepakt. Bernard Kok, de manager ERT & Security, heeft veel energie gestoken in het goed informeren van alle medewerkers. Hij heeft alle bedrijfsbrandweerploegen persoonlijk meerdere keren bezocht en voortdurend bijgepraat over de plannen en de medewerkers actief betrokken bij het vernieuwingsproces.”

Waardering voor bedrijfsbrandweer

Marion Fokkinga beaamt dat heldere communicatie en korte lijnen met de werkvloer essentieel zijn voor succes. “Belangrijk is dat het management oog heeft voor de gevoelens en de emoties van de medewerkers. In de beginfase van het traject zag een deel van de medewerkers de aangekondigde opheffing van de bedrijfsbrandweer als een teken dat zij niet zouden worden gewaardeerd. Met die signalen moet je iets doen. In het communicatietraject is het overbrengen van waardering voor de enorme inzet en passie van de brandweerlieden belangrijk geweest. Bernard Kok heeft benadrukt dat de bedrijfsbrandweer in alle jaren van zijn bestaan uitstekend werk heeft gedaan en dat de onderneming dankbaar is voor de inzet die de medewerkers geleverd hebben. Maar hij heeft ook eerlijk en transparant toegelicht, waarom verandering nodig is. Die benadering was goed voor het draagvlak. Er zijn wel verschillen in perceptie, want voor de BHV-organisatie verandert er betrekkelijk weinig, terwijl de leden van de bedrijfsbrandweer hun rol ingrijpend zien veranderen.”

 

 

Gevolgen voor bedrijfsbrandweer

De bedrijfsbrandweer is in alle opzichten een afspiegeling van de overheidsbrandweer, met volledig volgens de rijksnormen opgeleide brandweerlieden en een conform het geldend bestek ingerichte tankautospuit. Een brandweerkorps in het klein, waaraan de bedrijfsbrandweerlieden altijd een zekere status hebben ontleend. ‘Als je brandweerman bent, tel je mee’.
Eric de Vos, zelf lid van de bedrijfsbrandweer, kent deze emotie binnen de geledingen van de bedrijfsbrandweer als geen ander. Ook hij ziet de realiteit onder ogen en bestrijdt het beeld dat de nieuwe First Responderorganisatie (FiRe bno) een minder serieuze hulpverleningsorganisatie zou zijn dan de bedrijfsbrandweer. “Het tegendeel is eerder waar, want in feite blijven we dezelfde taken uitvoeren als nu, alleen in een andere organisatievorm en met aangepast materieel dat veel beter bij het takenpakket past. De huidige bedrijfsbrandweer is vooral ingericht op brandbestrijding en op vormen van hulpverlening die we op ons terrein helemaal niet kennen. In 25 jaar tijd heb ik maar twee keer een klein brandje op het terrein meegemaakt, dus daarin zit niet de meerwaarde van een bedrijfsbrandweerkorps. Veel vaker voorkomende incidenten zijn kleinere incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals lekkages van chemicaliën. Juist op die taken wordt de First Responderorganisatie volledig toegerust qua kennis, uitrusting en materialen. De boodschap die we in het overleg overbrengen is, dat het uitvoerend werk in grote lijnen hetzelfde blijft en dat de kennis en kunde van de bedrijfsbrandweerlieden dankbaar wordt benut bij de inrichting van de nieuwe bedrijfsnoodorganisatie. Met succes, want op één na hebben alle medewerkers verklaard deel te willen blijven uitmaken van de First Responderorganisatie.”

 

Vragen OR

De OR heeft in het wordingsproces van de nieuwe bedrijfsnoodorganisatie een tweeledige functie. Aan de ene kant is er aandacht voor de zorgvuldigheid waarmee het proces plaatsvindt en de waardering voor de hulpverleners, aan de andere kant is er de zorg voor een veilige werkomgeving voor alle medewerkers van NXP.
Dat laatste is bij uitstek het werkveld van de VGWM-commissie. Bartels, Fokkinga en de Vos stellen dat directie en management veiligheid in de onderneming heel serieus nemen en dat er veel aandacht is voor risicocommunicatie, veilige inrichting van de werkplek, veiligheid van processen en het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen. De paraatheid en inrichting van de bedrijfsnoodorganisatie is een cruciale schakel in deze interne veiligheidsketen.

Eric de Vos zegt: “Toen bekend werd dat de nieuwe First Responderorganisatie met kleinere teams gaat werken, vroegen wij ons natuurlijk wel af of de maatgevende scenario’s daarmee voldoende zouden kunnen worden afgedekt. In plaats van een volledig bepakte tankautospuit met zes man, komen er first responderteams van twee tot vijf personen met een klein interventievoertuig. Wat kunnen we daarmee behappen aan scenario’s? De hoofdtaak van de nieuwe organisatie wordt het snel redden van mensen bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Dan moet je in gas- of chemiepak een ruimte in waar gevaarlijke condities heersen. Kan dat veilig met twee man? Het is min of meer dezelfde discussie die speelt bij de overheidsbrandweer rond binnenbrandbestrijding. Daar is de standaardsterkte ook altijd zes man geweest, maar in veel regio’s worden nu ook kleinere, snelle interventie-eenheden van twee of vier man op pad gestuurd als eerste uitruk. Ook daar zijn zorgen over de veiligheid van de hulpverleners.”
Los van die veiligheidsvraag hadden de medewerkers van de bedrijfsbrandweer het gevoel dat de kleinere first responderteams en het afschaffen van de tankautospuit een verkapte bezuiniging vormden. Pablo Bartels benadrukt dat dit pertinent niet de reden voor de herstructurering van de bedrijfsnoodorganisatie is. “Dat is ook gedurende het hele traject nadrukkelijk gecommuniceerd met de medewerkers. Bezuinigingen vallen altijd slecht, zeker als daarmee concessies worden gedaan aan het belang van veiligheid. Het management heeft ons met goede argumenten voldoende overtuigd van het waarom van deze vernieuwingsstap. Wij zien als OR de noodzaak van een efficiënte bedrijfsnoodorganisatie en hebben daarom ingestemd met de tot dusver doorlopen projectstappen en het organisatieplan voor de bno nieuwe stijl.”

 

Volgende stap

De OR laat over alle schakels van de bno in wording zijn licht schijnen. Het organisatieplan ligt er inmiddels, goedgekeurd door de OR. Nu is de volgende stap aangebroken: het selecteren van een opleider die de First Responders de benodigde kennis en kunde moet bijbrengen voor hun specialisatie voor ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen. De opleider zal moeten voldoen aan de ‘Erkenningsregeling organisatoren opleidingen FiRe bno’ van het NIBHV.
Pablo Bartels: “Ook daar kijken wij nadrukkelijk mee met het projectteam. We letten op het kwaliteits- en deskundigheidsniveau van de opleider, om er zeker van te zijn dat onze mensen een opleiding en training van hoog niveau krijgen.”
Samenvattend kijken de drie OR-leden terug op een soepel instemmingsproces. Marion Fokkinga benadrukt het gezamenlijke belang dat de OR en het management hebben: een goed functionerende en op de risico’s toegesneden bedrijfsnoodorganisatie, die paraat staat om medewerkers in noodsituaties te redden, met de middelen die zij daarvoor nodig hebben. “De eerste vraag die bij mij opkwam toen we dit proces ingingen, was: ‘waarom hebben we dit niet eerder gedaan?’ Het is een bijzonder project. Uniek ook dat er zoveel leden van de VGWM-commissie bij het overleg betrokken zijn. Dat maakt duidelijk hoe belangrijk wij deze ontwikkeling vinden.”
Eric de Vos besluit: “Ik verwacht dat de nieuwe first responderorganisatie binnen de hele lijnorganisatie van NXP een sterkere positie zal krijgen en beter wordt gewaardeerd. Het zijn allemaal vrijwilligers, afkomstig uit de ploegendiensten. De bedrijfsbrandweer werd toch als een aparte club beschouwd en de afdelingsmanagers en shiftmanagers vonden het lastig als mensen steeds uren vrij moesten nemen voor de bedrijfsbrandweer. Nu worden zij zelf verantwoordelijk voor het leveren van vrijwilligers voor de bedrijfsnoodorganisatie. Die komt dus dichter bij het reguliere werkproces te staan.” (RJ)

Voor meer informatie: bernard.kok@nxp.com

 

Deel dit artikel

Meer weten? Neem dan nu contact met ons op:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.