First responder bedrijfsnoodorganisatie – cursussen

Veel bedrijven en instellingen in Nederland doen er alles aan om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Een veilige werkomgeving voor hun werknemers is hierbij een eerste vereiste.

Om bij eventuele incidenten iedereen in veiligheid te brengen, de schade te beperken en/of het incident te bestrijden maakt een groot aantal bedrijven gebruik van een bedrijfsnoodorganisatie (bno). Een bno is de fysieke veiligheidsorganisatie op maat van een bedrijf of instelling. Afhankelijk van de risico’s van het bedrijf of de instelling kan de bno uit één of meer van de volgende onderdelen bestaan: bedrijfshulpverlening (bhv), first responders bno, bedrijfsbrandweer of bedrijfsdeskundige.

Van een bedrijfsbrandweer is formeel alleen sprake bij een aanwijzing daartoe door de veiligheidsregio. Niet-aangewezen bedrijfsbrandweren vallen formeel onder de door de Arbowet aangestuurde bhv-organisatie. De Arbowet stelt dat first responders bno verplicht zijn tot het volgen van een opleiding. In artikel 5 en 6 (RI&E) van de Arbowet wordt aangegeven hoe werkgevers de risico’s (met gevaarlijke stoffen) moeten inventariseren en welke maatregelen ze nemen (een plan van aanpak).

In artikel 8 (Voorlichting en onderricht) wordt geëist dat werknemers goed geëquipeerd, geïnstrueerd, opgeleid en geoefend zijn.  Dit geldt dus ook voor optreden met gevaarlijke stoffen en ongewilde gebeurtenissen. Het uitgangspunt is dat de te volgen opleiding moet worden gebaseerd op de installatiescenario’s en incidentscenario’s van het bedrijf. Het gaat dus om maatwerk. Hetzelfde geldt voor first responders bno.

Het first responder bno systeem is ontwikkeld door NIBHV in samenwerking met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (Stichting CABO). Dit resulteert in een opleidingsaanbod dat uit diverse thema’s bestaat. De Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en de daaruit voortvloeiende incidentscenario’s bepalen welke eindtermen first responders bno het beste kunnen volgen. Bedrijven bepalen in samenspraak met erkende opleidingsinstituten een opleidings- en oefenplan waarmee de first responders bno worden opgeleid en geoefend.

 

 

Cursus fire bno onafhankelijke ademluchtdrager

Een first responder bno kan ingezet worden in omstandigheden waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. Het werken met adembescherming voorkomt dat de fire bno schadelijke stoffen inademt. In deze cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die nodig is om met deze uitrusting te kunnen werken.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de cursus en oefeningen van fire bno onafhankelijke ademluchtdrager dient de cursist een bewijs van medische keuring te overleggen. Hieruit moet blijken dat de cursist geschikt is om ademlucht te dragen.

Duur cursus

Voor de minimale duur van de cursus, inclusief het examen, adviseert NIBHV 24 uur (3 dagen van 8 uur). De daadwerkelijke studiebelasting is afhankelijk van hoe het maatwerk is ingericht voor het bedrijf.

Eindtermen

De cursist fire bno onafhankelijke ademluchtdrager:

  • is bekend met het kader waarbinnen de first responder bno werkzaam is
  • kan zijn rol in de verschillende fasen van incidentbestrijding op een veilige en juiste wijze uitvoeren
  • kan op veilige wijze met onafhankelijke ademlucht een fire taak uitvoeren

 

Cursus fire bno chemicaliënpakdrager en/of gaspakdrager

In deze cursus komt aan bod hoe een fire bno op een veilige wijze kan optreden in een chemicaliënpak en/of gaspak. Het is voor de eigen veiligheid van de fire bno van belang dat deze beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om met deze uitrusting te kunnen werken.

Toelatingseisen

Wanneer het noodzakelijk is om de examenscenario’s met onafhankelijke ademlucht uit te voeren, geldt het certificaat ‘fire bno onafhankelijke ademluchtdrager’ als toelatingseis voor deze cursus.

Duur cursus

Voor de minimale duur van de cursus, inclusief het examen, adviseert NIBHV  24 uur (3 dagen van 8 uur). De daadwerkelijke studiebelasting is afhankelijk van hoe het maatwerk is ingericht voor het bedrijf.

Eindtermen

De cursist fire bno chemicaliënpakdrager en/of gaspakdrager:

  • is bekend met het kader waarbinnen de first responder bno werkzaam is
  • kan zijn rol in de verschillende fasen van incidentbestrijding op een veilige en juiste wijze uitvoeren
  • kan op veilige wijze in een chemicaliënpak en/of gaspak een fire taak uitvoeren

Cursus fire bno incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving

De bedrijfsnoodorganisatie vervult een belangrijke rol in het beheersen van de gevolgen van een incident in een industriële omgeving. Hiervoor zijn first responders bno speciaal getraind en beschikt men over geschikt blus- en hulpverleningsmaterieel. Om de inzet zo effectief en veilig mogelijk te laten zijn moet de fire van de bedrijfsnoodorganisatie naast een goede theoretische scholing ook praktijkervaring hebben met het bestrijden van een industriële brand.

Toelatingseisen

Wanneer het noodzakelijk is om de examenscenario’s met onafhankelijke ademlucht uit te voeren, geldt het certificaat ‘fire bno onafhankelijke ademluchtdrager’ als toelatingseis voor deze cursus.

Duur cursus

De studiebelasting is afhankelijk van hoe het maatwerk is ingericht voor het bedrijf.

Eindtermen

De cursist fire bno incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving:

  • is bekend met het kader waarbinnen de first responder bno werkzaam is
  • kan zijn rol in de verschillende fasen van incidentbestrijding op een veilige en juiste wijze uitvoere
  • kan de juiste werktechnieken en methoden toepassen met de in het bedrijf aanwezige blussystemen en/of blusmiddelen om een industriebrand te beperken, te beheersen en/of te bestrijden

 

Bekijk onze boeken in de webshop.

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider
 

Meer weten?

Neem contact met ons op!