First Responder bedrijfsnoodorganisatie

Vakbekwaam worden/blijven in de chemische industrie.

Een aantal bedrijven in de chemische industrie is op grond van Wet op de Veiligheidsregio verplicht tot het instellen van een bedrijfsbrandweer. Een veel grotere groep heeft die verplichting niet, maar die bedrijven hebben wel een verhoogd risico, bijvoorbeeld door de opslag van gevaarlijke stoffen. Het vrijwillig in stand houden van een bedrijfsbrandweer is een zwaar en kostbaar middel. Een doorsnee BHV-organisatie voldoet echter niet. Voor deze doelgroep is een nieuw modulair opleidings- en oefensysteem beschikbaar: de First Responder bedrijfsnoodorganisatie (FiRe bno).

 

Het First Responder systeem is ontwikkeld door het NIBHV in samenwerking met het Instituut voor Fysieke Veiligheid(IFV) , de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (Stichting CABO). Het doel is het op maat opleiden en het op peil houden van de vakbekwaamheid van de First Responders door efficiënt oefenen. Het NIBHV zorgt voor borging van de vakbekwaamheid door registratie van opleidingen en oefeningen en kwaliteitsbewaking bij de opleidingsinstituten.

De werkgever bepaalt voor welke taken de First Responders worden ingezet. Zij zijn echter geen bedrijfsbrandweer. De Arbeidsomstandighedenwet vormt het kader waarbinnen zij hun werkzaamheden uitvoeren. Ze moeten de opleiding, oefening en middelen krijgen om hun taken veilig te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn de First Responders een belangrijke informatiebron voor de overheidsbrandweer. Met hun kennis van de productielocaties, bedrijfsprocessen en de aanwezige gevaarlijke stoffen zijn ze onmisbaar voor een goed verloop van een inzet onder leiding van de overheidsbrandweer.

Erkende opleidingsinstituten

De First Responder bno opleidingen mogen alleen worden verzorgd door NIBHV erkende opleidingsinstituten. Erkenning vindt plaats op basis van de ‘Erkenningsregeling organisatoren opleidingen FiRe bno’.Opleidingsinstituten moeten beschikken over ISO 9001:2008 met de scope op opleiden of OHSAS 18001 en ze moeten voldoen aan aanvullende voorwaarden op het gebied van kwaliteitszorg, leeromgeving, personeel en voorzieningen. Instructeurs dienen een verplichte jaarlijkse bijscholing te volgen om de opleidingen te mogen geven.

Maatwerk

De modulen bieden de juiste kennis en vaardigheden om op basis van de specifieke risico’s van het bedrijf een incident adequaat te kunnen bestrijden. Bedrijven kiezen de voor hen relevante modulen, zodat hun First Responders zonder ballast worden opgeleid. Na het volgen van een module wordt de vakbekwaamheid geborgd door het onderhouden van de vaardigheden met op maat gesneden oefeningen. Binnen de opleidingsstructuur wordt een aantal thema’s onderscheiden: brandbestrijding in een industriële omgeving, bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen, persoonlijke bescherming en Eerste Hulp. De modulen worden nu ontwikkeld en zullen gefaseerd worden ingevoerd.

Borging vakbekwaam worden

In het registratiesysteem van het NIBHV wordt vastgelegd dat een kandidaat het certificaat van een module heeft behaald. Na de opleiding wordt ook de geoefendheid op de werkplek geregistreerd. Onafhankelijke audits van het NIBHV zorgen voor de kwaliteitsborging van de examens. Persoonscertificering waarborgt de kwaliteit van de opgeleide cursist. Het grote voordeel van deze systematiek is, dat bedrijven kunnen aantonen dat zij hun zaken op orde hebben.
Per module is een examenreglement opgesteld. Naast een onafhankelijke theorietoets van het NIBHV over de basiskennis vindt een praktijktoets plaats. In de praktijktoets worden scenario’s van het eigen bedrijf getoetst. Het NIBHV controleert in de audits of de examens volgens de reglementen verlopen en of de bedrijfsspecifieke scenario’s aan bod komen. Na de examens worden de resultaten geregistreerd bij het NIBHV.

Borging vakbekwaam blijven

Na een module gaan First Responders een jaarlijks oefentraject in, zodat zij hun vaardigheden blijven onderhouden en goed inzetbaar zijn. Naast het trainen van de basisvaardigheden, zoals het op- en afhangen van een ademluchttoestel, komt ook het optreden bij incidentscenario’s’ aan bod. Denk bijvoorbeeld aan een verkenning met ademlucht in een procesomgeving. De opleider stelt in overleg met de klant een oefenplan op en zorgt voor registratie van de oefeningen bij het NIBHV. Het oefenplan en de uitvoering daarvan worden beoordeeld tijdens de audits door het NIBHV.

Master Classes

Ter voorbereiding op de start van de opleidingen First Responder bno organiseert het NIBHV masterclasses FiRe bno voor opleidingsinstituten en bedrijven. In VEILIGHEID 62 aandacht voor de pilot First Responder bno die bij Mars in Veghel is uitgevoerd. (JdH).

Meer informatie over First Responder bno bij:
Nico van Etten:  vanetten@nibhv.nl
Paul Toonen:  toonen@nibhv.nl

Bedrijfsnoodorganisatie

Een Bedrijfsnoodorganisatie (bno) is de fysieke veiligheidsorganisatie op maat van een bedrijf of instelling. Afhankelijk van de risico’s van het bedrijf of de instelling kan de bno uit één of meer van de volgende onderdelen bestaan: bedrijfshulpverlening (BHV), First Responders (BHV+) of bedrijfsbrandweer. Van een bedrijfsbrandweer is formeel alleen sprake bij een aanwijzing daartoe door de veiligheidsregio op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s. Niet-aangewezen bedrijfsbrandweren vallen onder de door de Arbowet verplichte BHV. Hetzelfde geldt voor First Responder bno (BHV+).

 

Deel dit artikel

Meer weten? Neem dan nu contact met ons op:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.