Veilig werken

Veilig werken betekent werken in een arbeidsomgeving waar de kans op ongevallen geminimaliseerd is. In Nederland worden richtlijnen voor veilig werken, ook wel arbeidsveiligheid genoemd, bepaald door de Arbowetgeving. Het organiseren van deze richtlijnen ligt echter bij organisatie en werkgevers zelf.

NIBHV helpt om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen door kennis over bewust veilig werken te delen. Dit doen wij samen met bhv-opleiders en instructeurs en samenwerkingspartners.

 

Veilig werken en bedrijfsongevallen

Helaas blijkt uit onderzoek dat het aantal ongevallen op de werkvloer in Nederland nog steeds toeneemt. Werknemers of zelfstandigen raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval in 2019 met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Daarbij vielen vorig jaar 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.
Niet voor niets roept de Inspectie SZW bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken.

Samen werken aan veilig werken is een noodzaak die onverminderd belangrijk blijft voor de komende jaren.

 

Arbowetgeving

In Nederland hanteert de overheid de Arbowetgeving om veilig werken te bevorderen en veiligheidsbeleid te reguleren. Deze Arbowetgeving bestaat uit drie onderdelen:

  • Arbowet
  • Arbobesluit
  • Arboregeling

De Arbowetgeving kent wettelijke verplichtingen voor werkgevers. Meer hierover vindt je in het artikel bhv verplicht? Uit onderzoek[1] blijkt dat bedrijven nog stelselmatig de Arbowetgeving negeren. De oorzaken liggen zowel op concurrentiedruk, maar ook op onwetendheid en onkunde. Zeker dat laatste is een belangrijke taak om dit op orde te krijgen.

NIBHV ondersteunt en adviseert organisaties om adequaat invulling te geven aan het Arbobesluit en de Arboregeling.

inspectie szw nibhv

Inspectie op navolging

De inspectie SZW is de instantie die op grond van de Arbowet de wettelijke taak heeft om bedrijven en organisaties te inspecteren. Dit wordt zowel gedaan op reguliere controles als na het plaatsvinden van een incident of calamiteit.

 

 

Veiligheidsmodel

Veiligheid kan alleen worden geborgd als er zowel preventief als repressief wordt gehandeld. Hiervoor wordt het vlinderdasmodel veiligheid gebruikt uit de methodiek voor veiligheidsdenken. Hierin wordt uitgegaan van twee aspecten bij een incident op de werkvloer:

  • Preventief: het beleidsmatig nadenken en inrichten van maatregelen om incidenten te voorkomen of te verminderen.
  • Repressief: Het adequaat optreden bij het voorkomen van een incident, en het voorbereiden op incidenten door opleiden en oefenen (preparatie)

De Arbowetgeving stelt met het Arbobesluit verplichtingen op zowel preventief als repressief veiligheidsbeleid binnen een organisatie. NIBHV helpt organisaties en bhv’ers op beide gebieden met de volgende zaken:

vlinderdas veiligheid

Preventie:

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

In de Arbowet staat dat een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) verplicht is voor alle werkgevers. Ieder bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of de werkzaamheden gevaar kunnen opleveren of schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. De uitkomsten van dit onderzoek, de RI&E, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Verplicht onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. Dit moet de maatregelen bevatten die genomen gaan worden om de risico’s tegen te gaan. Het is raadzaam om bij het aanpakken van de risico’s te kijken naar de oorzaak van het risico in plaats van naar het gevolg. Bij het zoeken naar oplossingen of maatregelen om de risico’s te beheersen kan een bedrijf voorbeelden halen uit de Arbocatalogus.

Preventiemedewerkers

Onze gecertificeerde opleiders leiden preventiemedewerkers op die jouw collega’s helpen om ongelukken, beroepsziekten en andere schade te voorkomen. Daarnaast helpt deze persoon bij het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en bijvoorbeeld het opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Repressie:

Kwaliteitsborging bhv-opleiders en instructeurs

NIBHV zorgt voor kwaliteit van bhv-opleiders en instructeurs in Nederland. Dit doen we zowel door onafhankelijke certificering van cursussen en opleidingen, als door met een groep NIBHV Keurmerkhouders samen te werken, waarbij de hoogste eisen worden gesteld.

VCA-examinering

Daarnaast worden er op gebied van arbeidsveiligheid cursussen voor de bouw, techniek en groenbranche georganiseerd. Hierin worden VCA-examens afgenomen die voldoen aan de kwaliteit die NIBHV stelt. Dit doet NIBHV via losstaand platform VCA Examen.

 

Over NIBHV en veilig werken

Met 20+ jaar expertise adviseren wij over de veiligheid in jouw omgeving en in welke wijze veilig werken wordt gestimuleerd.

vakblad veiligheid 78Dit doen wij door kennis van veiligheid over te brengen. Bijvoorbeeld door opleiders en instructeurs op te leiden, organisaties en bedrijven bewust te maken en leerstof en instructiematerialen te ontwikkelen. Daarnaast publiceert NIBHV regelmatig over (arbeids)veiligheid en veilig werken, zowel online als offline, bijvoorbeeld via het vakblad Veiligheid.

Ook vind je bij NIBHV gratis informatiedocumenten over veilig werken.

 

Check zelf de veiligheid binnen jouw bedrijf

Wil jij weten of veilig werken bij jouw organisatie goed geregeld is?
Doe de quickscan en check de staat van jullie bedrijfsveiligheid:

 

Quickscan