Eerste hulp bij werken met kinderen

 

Als je werkt met kinderen, bijvoorbeeld in de crèche of op een basisschool dan wil je vanzelfsprekend goed zorgen voor ‘jouw’ kinderen. Er is ook van alles gedaan dat de kinderen zich in een veilige omgeving kunnen spelen en ontwikkelen. Maar er bestaat altijd een kleine kans dat er toch een ongeval plaats vindt. Om in dat geval juist te kunnen handelen is noodzakelijk dat je eerste hulp kunt verlenen. Daarom heeft NIBHV een speciale cursus ontwikkeld.

 

Cursus

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Na afronding van de cursus ontvangt de cursist een NIBHV certificaat.

 

Duur opleiding

NIBHV adviseert bij de opleiding ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ een totale duur van drie dagdelen, inclusief de competentietoetsen en het theorie-examen.

 

Toelatingseisen

Iedereen mag deelnemen aan de cursus EHK.

 

Certificering

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ van NIBHV is een geldig certificaat en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

 

Eindtermen

De cursist:

 • kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
 • is bekend met de regels voor het melden en alarmeren
 • is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
 • heeft kennis van en inzicht in de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van Eerste Hulp
 • heeft kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
 • heeft kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen

 

De cursist kan Eerste Hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit bij:

 • uitwendige wonden
 • bloedingen
 • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • verstuikingen en kneuzingen
 • voorwerpen in neus, oor, mond en huid
 • insectensteken en dierenbeten/krabwonden
 • brandwonden
 • vergiftiging
 • oogletsels
 • problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
 • ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
 • circulatiestilstand

 

Combinatie Eerste Hulp Kinderen en BHV Brand & Ontruiming

De veiligheid in de kinderopvang moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen, dat willen we uiteraard zelf en dat wordt ook door de overheid in de wet gesteld. Naast een ongeval kan er ook brand optreden en ook daar wil je je goed op voorbereiden. Je wilt leren hoe je op een veilige manier een beginnende brand kunt blussen of hoe je ‘jouw’ kinderen snel in een veilige omgeving kunt brengen als de brand te groot is om te blussen. NIBHV certificeert ook cursisten die met succes een cursus ‘Brand en Ontruiming (BO)’ hebben gevolgd.

Cursus en certificering

De cursus BO maakt onderdeel uit van een BHV (bedrijfshulpverlening) opleiding. Het certificaat EHK geeft in combinatie met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming recht op het diploma Bedrijfshulpverlener. Beide certificaten moeten dan wel binnen drie maanden zijn behaald.

Voor het examen EHK wordt alleen vrijstelling verleend op grond van een geldig certificaat ‘EHBO bij kinderen’ van Het Oranje Kruis. Bij een vrijstellingsaanvraag dient een kopie van het certificaat te worden bijgevoegd.

 

Eerste hulp bij werken met kinderen met e-learning

Naast de reguliere cursus eerste hulp bij werken met kinderen waarin theorie en praktijk via contactonderwijs worden aangeboden, biedt NIBHV de mogelijkheid een eerste hulp bij werken met kinderen te volgen door een combinatie van e-learning met een praktijkdeel. De inhoud van de cursus is gelijk aan de reguliere cursus eerste hulp bij werken met kinderen. Lees meer over de e-learning

Bekijk de e-learning demo

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider
 

Meer weten? Neem contact met ons op!