BHV verzekering

Opleiders kunnen een ongevallen-en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten gekoppeld aan het diploma Basisopleiding BHV.

De bhv verzekering is geldig tot 1 jaar na de aan de voorzijde vermelde datum van afgifte van het diploma certificaat. Om te voorkomen dat een bewijs zijn geldigheid verliest, omdat een herhalingscursus niet (volledig) binnen de 12 maanden kan worden uitgevoerd, zal de geldigheid maximaal 6 maanden worden verlengd, dit om de kandidaat ruim de mogelijkheid te geven om op herhaling te kunnen komen.

Je kan de polisvoorwaarden met aansprakelijkheidsvoorwaarden en ongevallen voorwaarden downloaden.

 

De aansprakelijkheidsverzekering;

De polis van de aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de houder van het diploma/certificaat die wordt veroorzaakt in de uitvoering van zijn functie als BHV-er.

Cursisten die in het bezit zijn van het diploma/certificaat waarvoor de collectieve secundaire aansprakelijkheids-dekking van toepassing is verklaard, hebben dekking onder de verzekering, indien zij hulp verlenen aan derden, zowel binnen als buiten de opdracht van de werkgever. De verzekering heeft een secundair karakter en zal eerst ingeroepen kunnen worden indien de AVB verzekering van de werkgever, dan wel de prive AVP verzekering geen soelaas bieden. Dit is gebruikelijk in de verzekeringsbranche met (collectieve) aansprakelijkheidsverzekeringen. De verleende hulp moet wel gerelateerd zijn aan de specifieke persoonlijke bijstand, zoals voor het diploma/certificaat geleerd.

Het verzekerd bedrag bedraagt maximaal 500.000,– euro per aanspraak en maximaal 1.000.000 euro per verzekeringsjaar, echter alleen als er geen andere aansprakelijkheidsverzekering is die dekking biedt.

 

De ongevallenverzekering

Doel van deze verzekering is een uitkering te verlenen bij uitvoer van BHV-taken, in het geval verzekerde BHV-er zelf als gevolg van een bij een ongeval opgelopen lichamelijk letsel, overlijdt of blijvend invalide wordt. Deze dekking geldt ook o.a. voor mensen in opleiding, tijdens trainingen en wedstrijden.


De verzekerde bedragen zijn

a) in geval van overlijden 25.000 euro;
b) in geval van blijvende invaliditeit maximaal 50.000 euro.
c) in geval van geneeskundige kosten maximaal 1.000 euro per gebeurtenis
Niet gedekt is het wettelijke en/of vrijwillige eigen risico van de ziektekostenverzekering
d) in geval van persoonlijke bezitting maximaal 750 euro per gebeurtenis
De maximum vergoeding bedraagt 5.000.000 euro per gebeurtenis.

De dekking onder beide polissen is gemaximeerd tot de genoemde bedragen voor alle certificaathouders gezamenlijk. Het NIBHV kan er dus niet voor instaan dat de beschikbare verzekerde sommen onder alle omstandigheden toereikend zijn.

 

Bij vragen over de verzekering kunt u contact opnemen met de heer P.J.F Jutte van Financieel Helder
Email              patrick@financieelhelder.nl
Telefoon        0111-658522